תקנון הגרלה - פעילות סטייליסטית - ליאור כהן - אינסטגרם

תקנון

תקנון הגרלה - פעילות סטייליסטית - ליאור כהן - אינסטגרם

 

חברת פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ (להלן – "פרמה"), מקיימת מעת לעת פעילויות או הגרלות נושאות פרסים אשר פתוחות אך ורק לעוקבים בדף "HL - קוסמטיקה מקצועית" ברשת החברתית "פייסבוק" (Facebook) (להלן: "דף" ו"אתר פייסבוק" בהתאמה) וברשת האינסטגרם (HL.ISRAEL), ואשר ההשתתפות בהן כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר פייסבוק (להלן: "הפעילות"). לפיכך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה. למען הסר ספק, אם אינך מסכים לתנאי התקנון או איזה מהם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

 

 1. הוראות כלליות
  1. בפעילות הנ"ל תוכלנה לזכות קוסמטיקאיות מוסמכות מטעם משרד התמ"ת בלבד – בכפוף להצגת תעודת קוסמטיקאית מוסמכת ולחברות במועדון הלקוחות של HL.
  2. ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כלשהו ופתוחה לכל החברים הרשומים של עמוד הפייסבוק המעוניינים לקחת חלק בפעילות (להלן: "המשתתף/ים"), בכפוף לתנאי הפעילות המפורטים בדף הפעילות המפורסם בדף החברים באשר לפרטי פעילות ספציפית (להלן: "דף הפעילות") ולהוראות תקנון זה. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו הסכם לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה מצד המשתתף בפעילות לכל האמור בו וויתור מצד המשתתף על כל טענה ו/או דרישה כנגד פרמה ו/או מי מטעמה בקשר להשתתפותו בפעילות.
  3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין דף הפעילות, תגברנה הוראות דף הפעילות.
  4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
  5. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  6. השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור והסכמה לכך שפרמה רשאית להשתמש בכל מידע בקשר להשתתפות בפעילות לצורך הפעלת הפעילות ו/או פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
  7. פרמה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר לך לקחת חלק בפעילות באם השתתפותך הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתקנון אתר פייסבוק ו/או בניגוד לכל דין ו/או אם הפרטים שמסרת לפרמה ברישום לפעילות, כמפורט להלן, הינם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים והינך מוותר על כל טענה כנגד פרמה בגין האמור.
  8. פרמה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי ו/או עדכון כאמור יחייב מרגע פרסומו בדף החברים.
 2. הפעילות
  1. פרטי כל הפעילות יפורטו בדף העסקי של פרמה. במסגרת הפעילות "סטייליסטית - ליאור כהן" יוגרל בין המשתתפים שיגיבו בפוסט "אני" ויעלו לסטורי תיוג של הפוסט - סטיילינג אישי עם ליאור כהן ושובר גיפט קארד על סך 400 ש"ח לרכישת אאוטיפיט יחד עם ליאור כהן.
  2. למען הסר ספק, פרמה אינה מתחייבת לפרסם כל תוכן שישותף במסגרת הפעילות, והינה רשאית לפסול ו/או להוריד תוכן משתתף לאחר פרסומו, מכל סיבה שלא תהא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין הפרת אלו מהוראות סעיף 4 לתקנון זה על ידי המשתתף.
  3. אלא אם נאמר אחרת בדף העסקי של פרמה, מבין התכנים המשתתפים שייכללו במאגר התכנים עד תום תקופת הפעילות, ייקבעו הזוכה או הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של צוות נציגי פרמה.
  4. הפעילות תחל ותסתיים במועדים הקבועים בדף פרמה ("תקופת הפעילות") בהתאם לפרסום בפוסט הפעילות. משתתף אשר לא שיתף את התוכן הרלבנטי בתקופת הזמן המוגדרת בפוסט הפעילות, לא ישתתף בהגרלה. פרסום שם הזוכה יתבצע עד 5 ימים מסיום הפעילות בהתאם למפורסם בפוסט הפעילות בעמוד.
  5. פרמה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם, לרבות להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או כל מועד הקבוע בה, בהודעה אשר תתפרסם בדף העסקי. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה או מניעה, מכל מין וסוג שהוא, עקב אילוצים שאינם תלויים בה או מכל סיבה אחרת.
 3. בחירת הזוכים והפרסים
  1. מבין המשתתפים שיהיו זכאים להשתתף בפעילות כאמור בסעיף 2 יוגרל באופן אקראי 2 זוכים, בכפוף לעמידתו בתנאי תקנון זה והוראותיו (להלן: "הזוכה"). הזוכה יזכה בפרס כמפורט בפוסט ההגרלה: סטיילינג אישי עם ליאור כהן ושובר גיפטקארד סל סך 400 ש"ח (להלן: "הפרס").
  2. אלא אם נאמר אחרת בדף העסקי, ההודעה לזוכה תימסר בתוך חמישה (5) ימי עסקים מתום תקופת הפעילות או בסמוך לכך, באמצעות שליחת הודעה פרטית בפייסבוק ובאינסטגרם וציון כולל תיוג של שם הזוכה על השרשור של הפוסט. במידה ולא אותר הזוכה המקורי וזאת חרף מספר ניסיונות סבירים לאתרו יועבר הפרס למשתתף הבא לאחר הזוכה המקורי, בהתאם לקביעת פרמה במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי תהא בטלה.
  3. מסירת הפרס לזוכה, אשר עמד בכל תנאי תקנון זה, תבוצע בתיאום עם פרמה, במועד ובמיקום אשר יימסרו לזוכה על ידי פרמהו/או יפורסמו בדף החברים, הכל כפי שיוחלט על ידי פרמה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  4. פרמה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס וכן להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור, הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או זכאי לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
  6. פרמה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס לזוכה בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

 

 • אי התאמה בין זהות המשתמש באתר פייסבוק ו/או דף החברים לפרטים שמסר המשתתף לפרמה
 • הפרת תקנון זה ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את הזכיה ו/או המסירה של הפרס לזוכה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5 לתקנון זה, פרמה לא תישא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם למשתתף שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פרמה בגין אירוע ו/או נזק ו/או ביטול ההצעה מכל סיבה שהיא ו/או הוצאה שתיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או מימושו.
 • ההשתתפות בפעילות וזכיית הזוכה בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידום מכירותיהן של פרמה, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתו של המשתתף ו/או הזוכה לפרסום כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרמה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם השתתפותו בפעילות, נותן המשתתף את הסכמתו לפרסום תמונת הפרופיל שלו המוצגת באתר פייסבוק במסגרת סיקור ו/או פרסומים לפעילות, ככל שיהיו, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהן וללא הגבלת זמן, ומוותר על כל דרישה או טענה כנגד פרמה בגין האמור.

 • בעצם ההשתתפות בפעילות, המשתתף מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להליך ו/או אופן ו/או עצם הזכיה בפרס בפעילות.

הפרס המוענק בפעילות הינו סטיילינג אישיש עם ליאור כהן וגיפטקארד על סך 500 ש"ח 

 1. אחריות
  1. פרמה אינה נושאת באחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לנזקים כלשהם שייגרמו למשתתף, ישירים ו/או עקיפים, הנובעים מהפעילות ו/או בקשר לפעילות, והמשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פרמה ו/או מי מטעמה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות, לרבות בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתוכן המשתתף, נהלי הפעילות, תנאיה, דרך ניהולה, קביעת הזוכים, איכות הפרסים ומועדי אספקתם, והינך מצהיר ומתחייב כי עם השתתפותך בפעילות הינך פוטר את פרמה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או תוצאותיה.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי פרמה לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט.

 • המשתתף בפעילת מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים או תגובות גולשים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש תוצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 5.1 לעיל, למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן ינקטו פרמה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב טעויות ו/או תקלות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא ייקלטו פרטי משתתף ו/או הזוכה בפעילות ו/או תגובות גולשים בעבור תוכן משתתף כלשהו, כי אז לפרמה אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי משתתף כלשהו ו/או זוכה בפעילות ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם האמור. המשתתף פוטר בזאת את פרמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.

 • פרמה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעילות התקינה של המערכות התומכות בפעילות (ממשק פייסבוק), על כל מרכיביהן, ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתפים ו/או לזוכים בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
 • המשתתף יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פרמה ו/או מי מטעמה כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, בהשתתפות המשתתף בפעילות, לרבות בגין הזכויות בתוכן המשתתף ו/או בתכנים הכלולים בו. למען הסר ספק, פרמה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לתבוע מהמשתתף פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאות (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד) שייגרם לה ו/או לצד ג' כלשהו בגין ביצוע פעולות ו/או השתתפות בפעילות בניגוד להוראות תקנון זה, לרבות בגין שימוש פסול בהעברת התוכן המשתתף ו/או תוכן הכלול בו לצורך השתתפות בפעילות.
 • מבלי לגרוע מכלליות כל האמור בסעיף זה, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 1. קניין רוחני

כל הזכויות בדף החברים, לרבות סימני המסחר וזכויות היוצרים, המוניטין, זכויות ההפצה והשיווק, זכויות בטכנולוגיה, ידע וכל פיתוח שלהם, זכויות במוצרים, בפרסומים השונים (למעט זכויות כאמור השייכות לאתר פייסבוק), הינן זכויות השייכות לפרמה ו/או למי מטעמה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כלשהו כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה ואישורה של פרמה, מראש ובכתב.

 1. דין, שיפוט והתיישנות

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בגין תקנון זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ולהם בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד פרמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

 1. סופיות

האמור בתקנון זה ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום כזה או אחר, אשר ניתנו, ככל שניתנו, על ידי פרמה ו/או מי מטעמה ו/או על ידי גורם אחר בקשר עם תנאי הפעילות.   

 1. שאלות ובירורים

לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל  פרמה באמצעות מערכת שליחת ההודעות הפרטיות שבעמוד הפייסבוק והאינסטגרם

 

 

אנו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך בהצלחה!