מדיניות האתר

קבלת תנאי השימוש


השימוש באתר זה www.hl-labs.com (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר או ביצוע הזמנה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י חברת פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ ח.פ 510994874 שכתובתה רח' נירים 4 בתל-אביב (להלן: "פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ, סוכניהם, שולחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ על פי תנאי השימוש שלהלן. פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד


כללי
האתר מופעל על ידי פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום הקוסמטיקה המקצועית.
הרשמה לאתר
פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ מכל אחריות בקשר לכך.
המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.

 

קניין רוחני
האתר הינו רכושה הבלעדי של פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ והינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ, בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
שונות
כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
כל זכות או סעד של פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ הקיימים לה על פי דין.
תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.
הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
הודעות יימסרו פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.